Podpiszobrazek.pl

Informacje serwisu

Zasady

Dołącz do Nas :) »

Regulamin

§ Wstęp 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego podpiszobrazek.pl.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

 3. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.§ Określenia 1. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

 2. Serwis – zbiór stron www zlokalizowanych w domenie http://podpiszobrazek.pl/, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Serwisie Materiałów oraz Komentarzy w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.

 3. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis podpiszobrazek.pl.

 4. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, bez względu na fakt dokonania rejestracji w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba małoletnia tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 5. Konto Użytkownika (Konto) - wydzielone dla danego Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie miejsce, w którym Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować swoje Dane związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

 6. Login - prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

 7. Profil - miejsce w Internecie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających Dane wpisane przez Użytkownika i statystyki publikacji Materiałów.

 8. Materiały - obrazki, teksty, grafiki, pliki multimedialne oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu ich publikacji w Serwisie.

 9. Komentarz – podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Serwisie, w której może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami i poglądami.§ Postanowienia ogólne 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies, konto poczty e-mail.

 2. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość publikacji Materiałów, Komentarzy, głosować na zamieszczone Materiały, brać udział w konkursach.

 3. Korzystanie z Serwisu jest darmowe.

 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania reklam na adres email podany przez użytkownika podczas rejestracji.§ Zasady odpowiedzialności 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

 2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu.

 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych Materiałów oraz że są one wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

 5. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie Materiałów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

 6. Użytkownik udziela Administratorowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie Materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

 7. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu lub prac konserwacyjnych urządzeń systemu teleinformatycznego służącego do zapewnienia dostępu do Serwisu, mogących powodować okresowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z wybranych funkcjonalności bądź całego Serwisu.

 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usunięcia Materiałów, Komentarzy zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 11. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

 12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zbanowania dowolnego konta użytkownika bez podania przyczyny.§ Zmiany Regulaminu 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.§ Reklamacje 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora: admin@podpiszobrazek.pl. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane Konta Użytkownika.

 2. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Administrator powiadomi w tym terminie reklamującego mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 3. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego.

 5. Administrator nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach Serwisu.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie zapisywane na urządzeniu końcowym w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych i reklamowych. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie plików cookie, zmień ustawienia swojej przeglądarki ... więcej informacji OK, rozumiem